Gebruiksaanwijzing TOP SAFE SYSTEEM

Gebruiksaanwijzing SMART LEVEL SYSTEEM

Lees voor het gebruik van de ladder deze gebruiksaanwijzing goed door! Bewaar deze ook om later na te kunnen lezen. Bestudeer ook goed de aanwijzingen/pictogrammen op het product zelf.

Alle ladders die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de Warenwet waarvan de eisen zijn vastgelegd in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Voor gebruik

 Beklim de ladder geconcentreerd en niet onder invloed van alcohol, medicijnen of middelen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden.

 Zorg dat tijdens transport de ladder is ingeklapt en dat de poten geheel ingeschoven zijn. De ladder moet tijdens het transport goed ondersteund en vastgezet worden.

 Controleer na ontvangst en vóór ieder gebruik alle onderdelen van de ladder op hun toestand en werking.

 Inspecteer, iedere keer voor gebruik, de ladder op gebreken zoals vervorming en slijtage.

 Ladders voor professioneel gebruik moeten periodiek worden gekeurd door een deskundige.

 Gebruik nooit een beschadigde of gebroken ladder. Laat iedere beschadiging aan de ladder zo spoedig mogelijk beoordelen / repareren door een deskundige.

 Verzeker uzelf, iedere keer, dat de ladder geschikt is voor het doel waar voor u het gaat gebruiken.

 Houd de ladder zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

 Voer voor gebruik een risico analyse uit, indien de lokale of landelijke wet- en regelgeving dat verplicht/voorschrijft.

 

Plaatsen en/of opzetten van de ladder

 Een ladder moet zodanig worden geplaatst dat de afstand van de voet van de ladder tot de muur ongeveer gelijk is aan een1/4 van de gebruikslengte van de ladder. De opstelhoek is dan ca 75° en het stavlak van de treden/sporten is hierbij horizontaal.

 Plaats de ladder altijd op een stevige, stabiele, horizontale en niet gladde ondergrond. Wanneer de ladder niet horizontaal te plaatsen is gebruik dan het levelingsysteem

 Plaats een ladder dusdanig dat deze met zijn vier punten voldoende steun heeft tegen een stevig dragend vlak.

 De ladder mag nooit verplaatst worden als men erop staat of vanaf een positie hoger dan de ladder.

 Neem extra voorzorgsmaatregelen wanneer de ladder voor een deuropening, openslaand raam of in een passage e.d. moet worden opgesteld. Sluit deuren (geen branduitgang) en ramen waar mogelijk op de werkplek.

 Plaats een aluminium de ladder nooit binnen een afstand van 2,5m van onder spanning staande - elektrische delen van laagspanningsinstallaties en -netten.

 Plaats een aluminium ladder nooit nabij delen van hoogspanningsinstallaties. Aluminium ladders geleiden elektrische stroom.

 Ladders moeten altijd rusten op hun voeten en niet op de sport

 Plaats de ladder niet op een gladde ondergrond (zoals ijs, glanzende oppervlakten of ernstig vervuilde oppervlakten) tenzij er extra effectieve maatregelen zijn genomen om wegglijden te voorkomen of dat de vervuilde oppervlakten voldoende zijn gereinigd.

 Schuif een opsteekladder, bij voorkeur uit tegen een gevel, tot de gewenste hoogte.

 Zorg bij meerdelige ladders dat de haken goed op of onder (bij een schuifladder) de sporten grijpen.

 Let op de borging van de onderlinge ladderdelen voordat de ladder wordt beklommen

 De haken zijn voorzien van een borgpal. Vergrendel deze borgpal altijd en ontgrendel hem alleen voor in- of uitschuiven. De borgpal voorkomt het ongewild uitschuiven van de ladder.

 Zorg ervoor dat beklimming alleen mogelijk is aan de opgestoken zijde (uitgezonderd schuifladder).

 Zorg voor een juiste volgorde van uitschuiven: ontgrendel de bovenladder, schuif deze uit tot de gewenste hoogte en vergrendel deze vervolgens. Herhaal deze handeling met de middenladder bij een 3-delige ladder.

 Bij inschuiven altijd eerst de middenladder (ontgrendelen, inschuiven, vergrendelen) en vervolgens de bovenladder (ontgrendelen, inschuiven, vergrendelen). Let extra op het tijdig vergrendelen en ontgrendelen van de ladderdelen.

 De ladder mag alleen bediend worden aan de zijde waar deze omhoog moet, er moet altijd een poot ingeschoven zijn.

 Het levelingsysteem mag niet gebruikt worden om de ladder te verlengen maar uitsluitend om deze recht te zetten.

 

Gebruik van de ladder

 Belast de ladder niet boven 150 kg (= 1 persoon inclusief eventuele ‘bagage’).

 Reik en leun niet te ver opzij tijdens werken op de ladder (max. 1 armlengte). (vuistregel: houd uw navel tussen de stijlen van de ladder). Verplaats de ladder, indien nodig, wat vaker.

 Gebruik de ladder, niet als toegangsmiddel tot een ander (hoger) niveau, zonder extra zekering, zoals borgen aan het object of het gebruik van een ander toepasbare borging van de stabiliteit

 Stap nooit zijwaarts van een ladder.

 Gebruik nooit een beschadigde of gebroken ladder. Laat iedere beschadiging aan de ladder zo spoedig mogelijk beoordelen / repareren door een deskundige.

 Beklim een ladder nooit hoger dan de 4de sport van boven

 Ladders mogen alleen gebruikt worden voor licht werk met een korte tijdsduur.

 Bij een onoverkoombare mogelijkheid tot direct elektrisch contact gebruik dan deze ladder niet!

 Gebruik, buitenshuis, bij harde wind (windkracht 6) of ander ongunstige weersomstandigheden geen ladder.

 Laat een opgestelde ladder nooit onbeheerd achter. Denk aan (spelende) kinderen.

 Sluit, waar mogelijk, ramen en deuren (geen nooduitgangen) in de directe werkomgeving.

 Houdt tijdens het beklimmen/afdalen de ladder goed vast. Dit altijd met het gezicht naar de ladder toe.

 Gebruik de of ladder niet als een (werk)brug.

 Draag degelijk schoeisel om wegglijden te voorkomen.

 Sta geen lange periodes op de ladder zonder regelmatig te rusten. Denk eraan vermoeidheid is een risico!

 Gebruik een ladder van de juiste lengte. De ladder dient minstens één meter uit te steken boven de gewenste sta- of overstaphoogte.

 Gereedschap dat gebruikt wordt op de ladder moet licht en handig in gebruik zijn.

 Houd tijdens de werkzaamheden de ladder met minimaal één hand vast of neem veiligheidsmaatregelen als dit niet mogelijk is.

 Ga niet met meer dan één persoon op de ladder.

 Verplaats nooit de ladder terwijl er iemand op staat.

 Gebruik een ladder niet achterstevoren of ondersteboven. Dit is te controleren aan de hand van het stavlak van de sporten dat horizontaal moet zijn.

 Smart Level ladders zijn voorzien van een meegeleverde stabiliteitsbalk. Monteer deze, vóór gebruik, volgens de instructie.

Aanvullende veiligheidsinstructies bij het gebruik van /ladders

 Draag geen slobberende kleding of sieraden. Deze kunnen tijdens het beklimmen of afdalen van de ladder blijven haken waardoor valgevaar ontstaat.

 Controleer regelmatig of de voetjes niet zijn versleten. Versleten voetjes kunnen tot beschadiging van de ondergrond leiden, of tot uitglijden van de ladder.

 Gebruik in het belang van persoonlijke veiligheid alleen accessoires of hulpmiddelen die door Smart Level worden aanbevolen.

 Plaats onder aan de ladder geen gereedschap of andere materialen waarover u kunt vallen.

 Til een ladder zwaarder dan 25 kg, altijd met twee personen.

 Opslag ladder op een droge plaats, niet in de volle zon, en ver van werkzaamheden die de ladder kunnen beschadigen. (lassen, slijpen, sloopwerkzaamheden e.d.), Voorkom doorhangen van de ladder bij opslag

 

Onderhoud Smart level ladder

De uitschuifbare poten, bediening en scharnieren van de ladder dienen altijd vrij gehouden te worden van vuil zo dat het systeem altijd goed kan blijven functioneren, dus indien de ladder bij gebruik aangedaan is van vuil dient men de poten, bediening en de scharnieren te reinigen om zo een goed werkend systeem te behouden.

Garantiebepalingen

Dit Smart Level-product is met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Indien dit product volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt een garantie onder de volgende voorwaarden (de garantietermijn staat vermeld op de stijlsticker van het product):

1)Smart Level staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal.

2)Reparaties aan de ladder mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd en gecertificeerd personeel.

3)Onder de garantie vallende gebreken zullen door ons worden opgelost door vervanging van het gebrekkige onderdeel, van het product of door toezending van een onderdeel ter vervanging.

4)Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:

a)Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.

b)Normale slijtage.

c)Montage of reparatie door klant of derden (m.u.v. het aanbrengen van toegezonden onderdelen zoals bedoeld onder 3).

d)Gewijzigde overheidsvoorschriften inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen.

5)Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van Smart Level worden gebracht. Indien dit niet gebeurt, vervalt de garantie. Om een beroep te kunnen doen op de garantie dient het aankoopbewijs aan Smart Level te worden verstrekt.

6)Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking ervan ter kennis van Smart Level te worden gebracht.

7) a)Smart Level moet wanneer een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product in haar kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te stellen. Indien uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist gebruikt is, worden onderzoekskosten in rekening gebracht.

b)Indien de klant onderzoek wenst door een onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor zijn rekening, wanneer uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist is gebruikt. De kosten van het onderzoek zijn ook voor rekening van de klant, wanneer Smart Level voorafgaand aan een dergelijk onderzoek heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te vervangen.